Strona główna » Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1 Informacje ogólne

1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.restauracjapoddrzwi.pl

2.
Właścicielem strony internetowej i jednocześnie administratorem danych jest RWP S.C. M.Kocowski I.Kocowska, ul. Romualda Traugutta 23/9, 61-514 Poznań

NIP: 7831824285, Regon: 387051084

3.
Dane osobowe zbierane przez RWP S.C. za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.
RWP S.C. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową.

2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.
RWP S.C. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3.
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach związanych z rejestracją na szkolenia. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

4.

*1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
1) w celu Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie;
2) w celu składania i realizacji Zamówienia na Produkty oferowane przez Administratora oraz na usługi realizowane za pośrednictwem Serwisu;
*2. W celu składania i realizacji Zamówienia na Produkty oferowane przez Administratora, Administrator zbiera dane niezbędne do wystawienia faktury sprzedażowej oraz realizacji dostawy zamówionego towaru takie jak: imię, nazwisko osoby zamawiającej, adres dostawy, telefon kontaktowy oraz adres email wyznaczony do kontaktu w związku ze złożonym Zamówieniem.
*3. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz adres dostawy, numer telefonu adres e-mail, Hasło.
*4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych, o których mowa w pkt 2 i 3 jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może skutkować niemożnością korzystania z usług dostarczanych przez Serwis.
*5. Wszystkie zgromadzone lub pozyskane dane osobowe Użytkowników przetwarzane lub udostępniane będą wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wskazanych w momencie pozyskania danych.
*6. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności dane osobowe Użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, o których mowa w pkt 1 powyżej, przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) obsługi procesu Rejestracji Konta Użytkownika, logowania do Konta Użytkownika;
b) realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, tj. sprzedaży Użytkownikom Produktów oraz ich dostawy Użytkownikom;
c) przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera;
d) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
e) ewentualnego dochodzenia roszczeń do Użytkowników Serwisu;
f) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
g) tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
*7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko za jego zgodą, która udzielana jest wraz z założeniem Konta Użytkownika w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
*8. Korzystanie przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji Użytkownika, tj. założenia Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
*9. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym jest mowa w ustępie 8 powyżej polega na dobrowolnym wpisaniu przez Użytkownika Serwisu następujących danych:
a) Imię
b) Nazwisko
c) adres e-mail
d) numer telefonu
e) adres dostawy

f) hasło

*10. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
11. Okres przechowywania danych osobowych wynosi, dla:
a) danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora – okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: i) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) ii) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, iii) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b) danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody
c) danych osobowych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody – do czasu jej odwołania.

5.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.
Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta RWP S.C. przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom RWP S.C. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)
Podmioty przetwarzające. RWP S.C. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie RWP S.C.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)
Administratorzy. RWP S.C. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2.
Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.
Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez RWP S.C. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić RWP S.C. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez RWP S.C. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4.
W przypadku skierowania żądania RWP S.C. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4 Mechanizm cookies, adres IP

1.
Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez RWP S.C. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez RWP S.C. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin oferowanych szkoleń.

2.
RWP S.C. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3.
RWP S.C. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)
przeglądarka Internet Explorer;

b)
przeglądarka Microsoft EDGE;

c)
przeglądarka Mozilla Firefox;

d)
przeglądarka Chrome;

e)
przeglądarka Safari;

f)
przeglądarka Opera.

7.
RWP S.C. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez RWP S.C. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych.

8.
Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. RWP S.C. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

5 Prawa osób, których dane dotyczą


1.
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)
Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił RWP S.C..

b)
Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)
Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez RWP S.C. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem RWP S.C. może świadczyć jedynie za zgodą.

2.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)
Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli RWP S.C. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług RWP S.C. , prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze strony internetowej, a także badanie satysfakcji.

b)
Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)
Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny RWP S.C. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)
Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b)
Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a.
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b.
wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c.
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d.
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu RWP S.C. podlega;

f.
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c)
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, RWP S.C. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega RWP S.C. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług RWP S.C. , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a)
Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. RWP S.C. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)
Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a.
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas RWP S.C. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b.
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c.
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.
gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5.
Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a)
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a.
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b.
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c.
uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.
Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a)
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7.
Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a)
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.
W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, RWP S.C. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – RWP S.C. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.
Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.
Klient ma prawo żądać od RWP S.C. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6 Zmiany Polityki Prywatności

1.
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym RWP S.C.. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@restauracjapoddrzwi.pl

arrow-up-icon
phone-icon